Transparència

Informació pública de l’associació sense ànim de lucre Ecoserveis, regulada segons la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per donar compliment a la Llei de Transparència (19/2014) amb l’objectiu de d’establir els deures i les obligacions d’Ecoserveis per promoure la transparència, garantir l’accés a la informació pública, establir mesures de bon govern i per aconseguir un govern obert.

Les persones que formen part de l’entitat hi mantenen una relació laboral (actualment té 21 treballadores: 13 dones i 8 homes) o integren els seus òrgans de govern -actualment té 6 sòcies-.

Pot formar-hi part qualsevol persona física i jurídica que, de manera lliure i voluntària, demostri el seu interès en les finalitats de l’associació enviant una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva a través del correu electrònic info@ecoserveis.net, la qual prendrà la decisió segons Estatus d’Ecoserveis sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

L’associació no disposa de base social ni de cap altre tipus de vincle no mencionat. El voluntariat lligat a l’entitat es vehicula a través d’Energia Justa-Fuel Poverty Group, projecte que Ecoserveis desenvolupa conjuntament amb ABD i que podeu contactar a través del formulari de contacte.

Junta directiva: Presidència, secretaria i vocalia d’Ecoserveis.

CEO: Responsable de decisions estratègiques i polítiques de l’entitat, administració interna, aplicació d’estratègies per a la consecució d’objectius, tasques comercials i de consultoria energètica.

Consultoria energètica: Execució i gestió de projectes, desenvolupament de continguts tècnics, de propostes de pressupostos i tasques comercials.

Àrea de comunicació: Coordinació de la comunicació interna, externa i pública de l’entitat. Abarca la comunicació corporativa i aquella associada a projectes. Execució de projectes, desenvolupament de propostes de pressupostos i tasques comercials.

Àrea d’administració: Seguiment econòmic de l’entitat i dels projectes que desenvolupa, control de facturació i atenció al públic.

Els Estatuts d’Ecoserveis determinen que l’òrgan que regeix, administra i representa l’associació és la Junta Directiva qui té les facultats de:

  1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General anual, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
  5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  6. Presentar el balanç, l’estat de comptes de cada exercici i el pressupost de l’exercici següent a l’Assemblea General perquè els aprovi.
  7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
  8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

Consulta els estatuts

L’assemblea general de l’entitat es duu a terme una vegada a l’any durant els mes de juny, en horari laboral.

Setmanalment en horari laboral l’equip de treball duu a terme reunions de projectes on es pren acta. S’informa periòdicament a la Junta sobre les decisions preses que siguin rellevants per a l’entitat i sempre que es formula una proposta de projectes o hi ha qualsevol incidència en qualsevol dels projectes en curs.

President – Aniol Esquerra Alsius (aniol@ecoserveis.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 20/06/2020
A renovar: 21/06/2026

Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya amb l’especialitat de Disseny de Productes i Sistemes. Esquerra ha cursat dos màsters: un en Tecnologia i Ciències Humanes (Université de Technologie de Compiègne, UTC) i un altre en Energies Renovables i Medi Ambient (International University Study Centre, IUSC).

Dins d’Ecoserveis promou la innovació tecnològica amb factor humà. Treballa els aspectes tècnics de la producció, emmagatzematge, ús i gestió de l’energia sota el prisma de la sostenibilitat mediambiental.

La seva experiència laboral ha girat constantment al voltant de la innovació i la sostenibilitat i des de 2011 és gestor de projectes a Ecoserveis. En aquest àmbit és responsable de diversos projectes europeus i estatals, mitjançant els quals promou l’eficiència energètica i les energies renovables.

Vocal – Joaquim Corominas i Viñas (joaquim.corominas@enginyers.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 20/06/2020
A renovar: 21/06/2026

Doctor Enginyer per la UPC, MS Electrical Engineering per la Universitat de California, Berkeley. És un dels fundadors d’Ecotècnia, empresa cooperativa que dissenya i construeix equips i instal·lacions eòliques, equip que va rebre el premi Poul la Cour del 2001 de la EWEA.

Coautor de La Ruta de la Energía. Ha coordinat i treballat en diversos projectes de la Unió Europea sobre energia.

Ha participat com expert a l’àrea d’energia de “Ciudades para un futuro más sostenible: Primer catálogo español de buenas prácticas” del MOPTMA. És membre del Working Group on the Modalities of European Co-operation in the Fields of Education and Training in RES de la UNESCO.

Ha estat professor des de 1977 de diverses assignatures (Energia i Societat, Energia i Territori, Energia i Tecnologia Alternativa, Informàtica, Matemàtiques, Control Automàtic) a la UPC i a la UAB.

Ha participat en el Pla de millora energètica de Barcelona. Ha assessorat al DMAiH de Catalunya i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en temes d’energia.

Ha organitzat i participat en diverses jornades sobre energia (renovables, eficiència, política …).

Secretari – Pep Puig i Boix (pep@ecoserveis.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 20/06/2020
A renovar: 21/06/2026

Doctor Enginyer industrial per la UPC. Ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1979 (cursos de Recursos energètics i d’Energia i societat). Cofundador d’Ecotècnia empresa cooperativa que dissenya i construeix equips i instal·lacions eòliques, equip que va rebre el premi Poul la Cour del 2001 de la EWEA.

Autor de diversos llibres, ponències i articles sobre energia, tecnologia i medi ambient.

Va ser Regidor de Ciutat Sostenible a l’Ajuntament de Barcelona (1995-1999) on va liderar el procés par a l’adopció de l’Ordenança Solar, treball que va ser guardonat amb el Premi Solar Europeu 2001.

President de la xarxa europea “Energie-Cités” (1997-2000). Impulsor de l’agència local d’energia “BarnaGEL – Barcelona Grup d’Energia Local”, que va néixer sota el paraigües del programa SAVE de la Comissió Europea. Membre del Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear, que organitza anualment, des de 1987, les Conferències Catalanes per un Futur Sense Nuclears i Energèticament Sostenible.

Cofundador i president de la secció espanyola d’EUROSOLAR i vicepresident d’EUROSOLAR – Associació Europea per les Energies Renovables. És membre d’Els Verds – Alternativa Verda. Actua de portaveu de l’Entesa Catalana per una Energia Neta i Renovable.

Ecoserveis utilitza OpenERP (formalment Odoo), un complet sistema de gestió empresarial (ERP) de codi obert i sense cost de llicències que cobreix les necessitats de les àrees de: comptabilitat i finances, vendes, compres, projectes, CRM i control de proveïdors i clients.

Ecoserveis utilitza el model de Timesheet europeu per al càlcul d’hores de dedicació de cada projecte i la plantilla de Staff cost europea per al seguiment intern de costos. Així mateix, GTLconsultors és la gestoria encarregada de donar suport en les àrees de comptabilitat i finances de l’entitat.

Actualment s’està treballant en l’actualització del Pla d’Igualtat de l’entitat, ja que l’aprovat fins al moment és de l’any 2021. També s’està dissenyant un Protocol per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

A falta del document actualitzat, aquí es pot consultar el Pla aprovat el 2021 pensat per l’assoliment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i l’exercici de la no discriminació per raó de sexe. Està elaborat seguint les recomanacions de la plataforma per a la elaboració de plans d’igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. També s’han aplicat algunes valoracions incloses a la guia d’autodiagnosi en perspectiva feminista i ètica de la cura elaborada per LaFede.cat.

També es pot consultar aquí el protocol per a la prevenció i actuació en cas d’assetjament de la XES al qual estem adherides com a entitat.

En aquest sentit, també és important destacar que formem part de la Plataforma d’Igualtat per al sector energètic, un espai impulsat per la Comissió Europea amb l’objectiu d’oferir un espai de discussió de temes relacionats amb la igualtat, facilitar l’intercanvi d’experiències i destacar les millors experiències. pràctiques.

Procediment intern per a la recepció de denúncies i posterior tractament, sobres actes o situacions que puguin revestir característiques que comportin delicte o possible infracció penal o administrativa relacionada amb la llei de protecció de dades LOPDGDD 3/2018. L’abast es referirà a tot l’àmbit professional de l’ASSOCIACIÓ ECOSERVEIS, i amb qualsevol col·laborador extern o intern bé sigui empresa client o proveïdora: