Transparència

Informació pública de l’associació sense ànim de lucre Ecoserveis, regulada segons la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, per donar compliment a la Llei de Transparència (19/2014) amb l’objectiu de d’establir els deures i les obligacions d’Ecoserveis per promoure la transparència, garantir l’accés a la informació pública, establir mesures de bon govern i per aconseguir un govern obert.

Les persones que formen part de l’entitat hi mantenen una relació laboral (actualment té 21 treballadores: 13 dones i 8 homes) o integren els seus òrgans de govern -actualment té 6 sòcies-.

Pot formar-hi part qualsevol persona física i jurídica que, de manera lliure i voluntària, demostri el seu interès en les finalitats de l’associació enviant una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva a través del correu electrònic info@ecoserveis.net, la qual prendrà la decisió segons Estatus d’Ecoserveis sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

L’associació no disposa de base social ni de cap altre tipus de vincle no mencionat. El voluntariat lligat a l’entitat es vehicula a través d’Energia Justa-Fuel Poverty Group, projecte que Ecoserveis desenvolupa conjuntament amb ABD i que podeu contactar a través del formulari de contacte.

Junta directiva: Presidència, secretaria i vocalia d’Ecoserveis.

CEO: Responsable de decisions estratègiques i polítiques de l’entitat, administració interna, aplicació d’estratègies per a la consecució d’objectius, tasques comercials i de consultoria energètica.

Consultoria energètica: Execució i gestió de projectes, desenvolupament de continguts tècnics, de propostes de pressupostos i tasques comercials.

Àrea de comunicació: Coordinació de la comunicació interna, externa i pública de l’entitat. Abarca la comunicació corporativa i aquella associada a projectes. Execució de projectes, desenvolupament de propostes de pressupostos i tasques comercials.

Àrea d’administració: Seguiment econòmic de l’entitat i dels projectes que desenvolupa, control de facturació i atenció al públic.

Els Estatuts d’Ecoserveis determinen que l’òrgan que regeix, administra i representa l’associació és la Junta Directiva qui té les facultats de:

  1. Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General anual, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
  2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
  3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
  4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
  5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
  6. Presentar el balanç, l’estat de comptes de cada exercici i el pressupost de l’exercici següent a l’Assemblea General perquè els aprovi.
  7. Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
  8. Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
  9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

Consulta els estatuts

L’assemblea general de l’entitat es duu a terme una vegada a l’any durant els mes de juny, en horari laboral.

Setmanalment en horari laboral l’equip de treball duu a terme reunions de projectes on es pren acta. S’informa periòdicament a la Junta sobre les decisions preses que siguin rellevants per a l’entitat i sempre que es formula una proposta de projectes o hi ha qualsevol incidència en qualsevol dels projectes en curs.

President – Aniol Esquerra Alsius (aniol@ecoserveis.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 20/06/2020
A renovar: 20/06/2025

Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya amb l’especialitat de Disseny de Productes i Sistemes. Esquerra ha cursat dos màsters: un en Tecnologia i Ciències Humanes (Université de Technologie de Compiègne, UTC) i un altre en Energies Renovables i Medi Ambient (International University Study Centre, IUSC).

Dins d’Ecoserveis promou la innovació tecnològica amb factor humà. Treballa els aspectes tècnics de la producció, emmagatzematge, ús i gestió de l’energia sota el prisma de la sostenibilitat mediambiental.

La seva experiència laboral ha girat constantment al voltant de la innovació i la sostenibilitat i des de 2011 és gestor de projectes a Ecoserveis. En aquest àmbit és responsable de diversos projectes europeus i estatals, mitjançant els quals promou l’eficiència energètica i les energies renovables.

Secretari – Joaquim Corominas i Viñas (joaquim.corominas@enginyers.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 20/06/2020
A renovar: 20/06/2025

Doctor Enginyer per la UPC, MS Electrical Engineering per la Universitat de California, Berkeley. És un dels fundadors d’Ecotècnia, empresa cooperativa que dissenya i construeix equips i instal·lacions eòliques, equip que va rebre el premi Poul la Cour del 2001 de la EWEA.

Coautor de La Ruta de la Energía. Ha coordinat i treballat en diversos projectes de la Unió Europea sobre energia.

Ha participat com expert a l’àrea d’energia de “Ciudades para un futuro más sostenible: Primer catálogo español de buenas prácticas” del MOPTMA. És membre del Working Group on the Modalities of European Co-operation in the Fields of Education and Training in RES de la UNESCO.

Ha estat professor des de 1977 de diverses assignatures (Energia i Societat, Energia i Territori, Energia i Tecnologia Alternativa, Informàtica, Matemàtiques, Control Automàtic) a la UPC i a la UAB.

Ha participat en el Pla de millora energètica de Barcelona. Ha assessorat al DMAiH de Catalunya i a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en temes d’energia.

Ha organitzat i participat en diverses jornades sobre energia (renovables, eficiència, política …).

Tresorer – Pep Puig i Boix (pep@ecoserveis.net)

No rep prestació econòmica per aquest càrrec.

Inici: 20/06/2020
A renovar: 20/06/2025

Doctor Enginyer industrial per la UPC. Ha estat professor a la Universitat Autònoma de Barcelona des de 1979 (cursos de Recursos energètics i d’Energia i societat). Cofundador d’Ecotècnia empresa cooperativa que dissenya i construeix equips i instal·lacions eòliques, equip que va rebre el premi Poul la Cour del 2001 de la EWEA.

Autor de diversos llibres, ponències i articles sobre energia, tecnologia i medi ambient.

Va ser Regidor de Ciutat Sostenible a l’Ajuntament de Barcelona (1995-1999) on va liderar el procés par a l’adopció de l’Ordenança Solar, treball que va ser guardonat amb el Premi Solar Europeu 2001.

President de la xarxa europea “Energie-Cités” (1997-2000). Impulsor de l’agència local d’energia “BarnaGEL – Barcelona Grup d’Energia Local”, que va néixer sota el paraigües del programa SAVE de la Comissió Europea. Membre del Grup de Científics i Tècnics per un Futur No Nuclear, que organitza anualment, des de 1987, les Conferències Catalanes per un Futur Sense Nuclears i Energèticament Sostenible.

Cofundador i president de la secció espanyola d’EUROSOLAR i vicepresident d’EUROSOLAR – Associació Europea per les Energies Renovables. És membre d’Els Verds – Alternativa Verda. Actua de portaveu de l’Entesa Catalana per una Energia Neta i Renovable.

Ecoserveis utilitza OpenERP (formalment Odoo), un complet sistema de gestió empresarial (ERP) de codi obert i sense cost de llicències que cobreix les necessitats de les àrees de: comptabilitat i finances, vendes, compres, projectes, CRM i control de proveïdors i clients.

Ecoserveis utilitza el model de Timesheet europeu per al càlcul d’hores de dedicació de cada projecte i la plantilla de Staff cost europea per al seguiment intern de costos. Així mateix, GTLconsultors és la gestoria encarregada de donar suport en les àrees de comptabilitat i finances de l’entitat.

Procediment intern per a la recepció de denúncies i posterior tractament, sobres actes o situacions que puguin revestir característiques que comportin delicte o possible infracció penal o administrativa relacionada amb la llei de protecció de dades LOPDGDD 3/2018. L’abast es referirà a tot l’àmbit professional de l’ASSOCIACIÓ ECOSERVEIS, i amb qualsevol col·laborador extern o intern bé sigui empresa client o proveïdora: