Aliança per l'Autoconsum

Manifest: Amb l’autoconsum tots hi guanyem

Les organitzacions que constitueixen l’Aliança per l’Autoconsum comparteixen els principis exposats en aquest document i donen suport al foment de l’autoconsum. L’autoconsum és un model de producció d’energia elèctrica renovable que hauria de tenir un important desenvolupament en el nostre país degut al seu potencial de recurs renovable, cosa que és gràcies a la ubicació geogràfica d’Espanya i al seu lideratge empresarial en matèria renovable.

L’autoconsum, entre altres beneficis ambientals, econòmics i socials, contribueix a crear llocs de treball, a fomentar el desenvolupament tecnològic i a la innovació.

El marc: el canvi climàtic, el repte més gran que haurà d’afrontar la nostra societat
 • Els països que formen part de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, a l’acord de París del 12 de desembre del 2015 van reconèixer la gravetat del problema del canvi climàtic i van acordar adoptar mesures urgents per a fer-li front, amb l’objectiu d’intentar mantenir la temperatura mundial per sota d’1,5oC respecte als nivells preindustrials.
 • El Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic, en el seu Cinquè Informe d’Avaluació, publicat l’any 2014, identifica la generació d’energia elèctrica com una de les principals causes de l’increment de les emissions de gasos d’efecte hivernacle al nostre planeta.
 • Per la seva part, la Directiva 2009/28/CE estableix la necessitat de promoure un canvi de model energètic cap a un major paper de la producció descentralitzada d’energia, degut als diferents avantatges que aquesta comporta: una major seguretat del subministrament local d’energia, trajectes de transport d’energia més curts i amb menys pèrdues energètiques i el foment del desenvolupament i la cohesió de la comunitat, al facilitar fonts d’ingressos i crear llocs de feina a escala local.
 • El paquet de mesures legislatives “Energia neta per a tots els ciutadans europeus” publicat el mes de desembre de 2016 per la Comissió Europea estableix els següents objectius pel 2030: un mínim d’un 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, un mínim del 27% de quota d’energies renovables en energia final i un mínim d’una millora d’un 30% de millora de l’eficiència energètica. El full de ruta cap a una economia de baix carboni assenyala que per l’any 2050 la Unió Europea haurà d’haver disminuït les seves emissions entre un 80% i un 95% respecte als nivells del 1990.
 • De la mateixa manera, la Constitució Espanyola, al seu article 45, reconeix el dret a gaudir d’un medi ambient adequat pel desenvolupament de la persona i el deure de conservar-lo, i imposa un manament als poders polítics de vetllar per la utilització racional dels recursos naturals, amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de vida i defensar i restaurar el medi ambient.
 • Igualment, la proposta de la DIrectiva Europea d’Energies Renovables estableix que els autoconsumidors d’energia renovable tenen dret a realitzar autoconsum i vendre el seu excés de producció d’electricitat renovable a un preu que reflecteixi el valor del mercat. Els autoconsumidors no estaran sotmesos a procediments i càrregues desproporcionades que no reflecteixin els seus costos i mantindran els seus drets com consumidors.
Autoconsum: definició i beneficis

A través d’una instal·lació d’energia renovable, en particular solar, fotovoltaica, eòlica, de biomasa i minihidràulica, el consumidor genera i consumeix la seva pròpia energia elèctrica.

La Llei 24/2013 del sector elèctric, en el seu article 9, Autoconsum de l’energia elèctrica, exposa que s’entendrà per autoconsum el consum d’energia elèctrica provinent d’instal·lacions de generació connectades a l’interior d’una xarxa d’un consumidor o a través d’una línia directa d’energia elèctrica associada a un consumidor. 

Els beneficis de l’autoconsum són nombrosos:

 • L’autoconsum és una eina central per l’exercici del dret ciutadà a participar activament en la transició energètica. Com més persones s’uneixin a la transició pública, major serà la seva acceptació pública i menor serà el seu cost;
 • L’autoconsum és solidari amb el medi ambient, ja que evita l’ús de fonts d’energia contaminant i l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, contribuint a la millora de la qualitat de l’aire;
 • L’autoconsum és solidari amb el país, ja que redueix la importació de combustibles fòssils i la dependència energètica, equilibrant la balança comercial i millorant la sobirania energètica;
 • L’autoconsum és solidari amb tots els consumidors, ja que contribueix a reduir el preu de l’electricitat i la factura de la llum per a tots;
 • L’autoconsumidor contribueix al manteniment del sistema com qualsevol altre consumidor, ja que paga els costos del sistema per tenir dret a utilitzar-lo (termini fix complet i termini variable en funció de l’energia que utilitzi de la xarxa);
 • L’autoconsum genera competència i augmenta la flexibilitat en el sistema elèctric, cosa que també pot derivar en una reducció dels preus finals de l’energia;
 • L’autoconsum aporta beneficis al sistema elèctric, ja que evita les pèrdues del sistema que es produeixen entre l’instal·lació generadora de l’electricitat i el punt de consum, i també evita el desenvolupament de noves xarxes de transport i de distribució;
 • En el futur serà imprescindible un desenvolupament de la gestió activa de la demanda dels consumidors per millorar el funcionament del sistema elèctric i fomentar l’eficiència energètica. En aquest sentit, l’autoconsum, incolent-hi els sistemes combinats amb l’emmagatzematge, és un gran aliat, ja que és una eina d’empoderament pel consumidor, facilitant l’entrada de nous actors al mercat, ajudant a què el sistema s’adapti millor als patrons de consum i aplanant la corba de demanda;
 • L’autoconsum no implica cap cost addicional pel sistema elèctric, ja que les instal·lacions de tecnologies renovables es rentabilitzen directament per mitjà d’estalvis de la factura de subministrament elèctric sense la necessitat de cap ajuda;
 • L’autoconsum, especialment en la seva modalitat compartida, pot contribuir a la lluita contra la pobresa energètica pels grups socials vulnerables:
 • El desenvolupament de l’autoconsum té beneficis per l’economia, perquè implica la creació de llocs de feina directes, qualificats i locals, i contribueix a enfortir la competitivitat de les empreses;
 • L’autoconsum contribueix al desenvolupament tecnològic i a la innovació.

Per tots aquests motius, considerem que l’autoconsum elèctric renovable és un dels instruments més apropiats per lluitar contra el canvi climàtic, reduir l’impacte mediambiental de la generació elèctrica i que sigui alhora una eina de democratització de l’ús i gestió de l’energia.

Regulació adequada per l’autoconsum

Per tal d’assegurar el desenvolupament de l’autoconsum, demanem la definició d’un marc regulable estable, que impedeixi qualsevol mesura retroactiva, i on no s’imposin ni barreres tècniques, administratives o econòmiques. Concretament, demanem:

 • Que es reconegui el dret a autoconsumir energia elèctrica sense cap tipus d’import o peatge sobre l’energia consumida, per considerar que l’energia autoconsumida instantàniament o emmagatzemada en bateries i autoconsumida més endavant, no ha de contribuir addicionalment a sufragar els costos del sistema elèctric, ja que en cap moment és utilitzada i per tant no fa ús de la xarxa elèctrica. Així doncs, es tracta d’equiparar el tractament de l’autoconsum al de qualsevol altra mesura d’estalvi o d’eficiència energètica.
 • Que s’habiliti la possibilitat de que varis consumidors comparteixin les instal·lacions d’autoconsum, i que la instal·lació pugui ser gestionada per un tercer, imprescindible per a què l’autoconsum pugui desenvolupar-se en l’àmbit urbà, domèstic o empresarial.
 •  Que les instal·lacions d’autoconsum petites (inferiors a 15kW) o les que no injectin en la xarxa elèctrica amb independència de la seva mida siguin legalitzades segons els reglaments tècnics corresponents i estiguin exemptes de tot tràmit administratiu amb l’excepció d’una notificació prèvia a la connexió.
 • Que es valorin els excedents d’energia injectats a la xarxa amb criteris objectius que necessàriament tindran en compte el diferent valor de l’energia en cada moment d’acord amb allò establert a la nova Directiva de Renovables pel que fa a la tramitació, i la seva compensació directa en la factura.
 • Que s’adapti al règim sancionador referent a l’autoconsum en funció del seu veritable impacte al sector elèctric.
 • Que es defineixi una tramitació administrativa simplificada adequada a les característiques de les instal·lacions d’autoconsum, com marquen les directives comunitàries.

Les organitzacions que formen part de l’Aliança per l’Autoconsum es comprometen a desenvolupar campanyes de conscienciació ciutadana i d’incidència política per tal de que es desbloquegin les traves i barreres que actualment existeixen per l’autoconsum.

Llistat de les organitzacions que actualment formen part de l’Aliança per l’Autoconsum:
 • Amics de la Terra
 • Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER)
 • Asociación Cultural LoQueSomos
 • Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de Murcia (AREMUR)
 • Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA)
 • Asociación General de Consumidores (ASGECO)
 • Asociación Medio Ambiente (AMA)
 • Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (ANPIER)
 • Associació valenciana d’empreses del sector de l’energia (AVAESEN)
 • Clúster de Autoconsumo Energético de Galicia (AGAEN)
 • Comissions Obreres (CCOO)
 • Comunidad Internacional Arquitectura Responsable (CIAR)
 • Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU)
 • Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG)
 • Ecologistes en Acció
 • Associació Ecoserveis
 • Eco-union
 • Emigrados sin fronteras
 • Eurosolar – Secció Espanyola
 • Federació d’Indústria Construcció i Agro (UGT-FICA)
 • Fundación Desarrollo Sostenible
 • Fundación Renovables
 • Goiener S.Coop
 • Goiener Elkartea
 • Greenpeace
 • La Corriente Sociedad Cooperativa
 • La Solar Energía S. Coop.
 • Nueva Cultura por el Clima
 • Observatori Crític de l’Energia
 • Organització de Consumidors i Usuaris (OCU)
 • Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME)
 • Red Española de Desarrollo Rural (REDR)
 • Red Estatal de Desarrollo Rural (REDER)
 • SEO BirdLife
 • Solabria SC
 • Som Energia
 • Unión Española Fotovoltaica (UNEF)
 • Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid (UNCUMA)
 • Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA)
 • Unión Nacional De Cooperativas Consumidores Y Usuarios De España (UNCCUE)
 • WWF España