La pobresa, clau per entendre com ens movem

La Comissió Europea estableix que els serveis essencials són aquells serveis clau per a cobrir les necessitats bàsiques de vida de la població. El transport és considerat una d’aquestes necessitats bàsiques, ja que té un gran impacte en el dia a dia de les ciutadanes i en la igualtat d’oportunitats. Parlem, entre molts altres, en termes d’igualtat, d’oportunitats laborals, d’accés a la salut, d’educació o d’altres necessitats bàsiques. [1]

Què és aleshores la pobresa del transport? Com influeix la precarietat social i econòmica en el transport dels ciutadans i, especialment, dels col·lectius en situació de vulnerabilitat? Parlem de pobresa relacionada amb el transport quan una persona (o una llar) ha de gastar més del que pot pagar per a cobrir les seves necessitats bàsiques en matèria de transport. És a dir, quan assumir la despesa del transport suposa un problema per a l’economia de la llar.

En aquest sentit, l’Eurostat va determinar en 2019 que el cotxe privat continua dominant l’escenari de la mobilitat i representa en l’actualitat gairebé el 83% del total del transport. Per part seva, el transport denominat públic (trens i autobusos) només representa el 17,2% de la quota de mobilitat total. També s’estima que gairebé el 2,5% de la població total de la Unió Europea sofreix pobresa de transport, i que gairebé el 6% de les persones en risc de pobresa reconeixen haver tingut dificultats per a pagar les despeses associades a la mobilitat. Alguna cosa que no fa més que confirmar l’existència d’aquest problema social. [2]

Els baixos ingressos són, per descomptat, la principal causa de la pobresa del transport. Això es tradueix en la impossibilitat de pagar els mitjans de transport suficients per a cobrir totes les necessitats bàsiques d’una persona en qüestió. No obstant això, existeixen altres aspectes que provoquen situacions de pobresa en el transport. Una de les principals causes no associat al tema purament econòmic és la falta d’un transport adequat en segons quines rutes i les males connexions de transport públic que enllacen llocs de treball, hospitals, centres educatius o supermercats, entre molts altres. Una qüestió que s’agreuja quan mirem amb detall les connexions existents en les zones rurals.

Però també hi ha altres aspectes clau a tenir en compte quan s’analitza la pobresa en el transport, com la lluita contra el canvi climàtic, la connectivitat dels carrers o la seguretat del barri en el qual s’habita. Aspectes que han de tenir-se en compte quan s’analitza en global aquesta problemàtica. Sense oblidar que les desigualtats de gènere també afecten la pobresa del transport, i que les dones són, estadísticament parlant, les més afectades.

Aquí un resum de les principals causes que agreugen la problemàtica de la pobresa en el transport.

Baixos ingressos

La pobresa en el transport està directament relacionada amb la pobresa energètica i les situacions de risc d’exclusió social.

– No poder permetre’s opcions de transport.
– No poder permetre’s un cotxe privat en una societat centrada en el cotxe.

Mala connectivitat

La pobresa en el transport també està relacionada amb la inter-connectivitat entre les llars i les necessitats bàsiques.

– Principalment en les zones rurals.
– Quan no hi ha opcions de transport públic o hi ha freqüències limitades
– Carreteres mal comunicades.

Polítiques de canvi climàtic

Les polítiques relacionades amb el canvi climàtic també afecten la pobresa del transport, en provocar un augment en els costos relacionats amb la mobilitat.

– Alça dels preus dels combustibles tradicionals a causa dels impostos al carboni.
– Augment dels costos del transport públic a causa de la necessitat de noves infraestructures.

Perspectiva de gènere i transport

Les dones són estadísticament més vulnerables a tenir problemes per a pagar el transport, ja que, generalment, tenen doble treball: el remunerat (ocupació) i l’associat a la llar i a les cures. Això provoca que tinguin més necessitats de transport:

– Combinar les feines de casa, les cures i el treball assalariat es tradueix en més necessitats de transport.
– Les zones rurals i mal comunicades afecten més les dones, ja que els obliga a utilitzar més mitjans de transport per a poder arribar a totes les seves obligacions.
– La seguretat en el transport públic i la seguretat dels barris per la violència masclista també tenen un impacte en com es mouen les dones, perquè poden evitar zones conflictives o triar diferents mitjans de transport en funció de com percebin la seva seguretat.

Quins més aspectes són importants quan s’analitza la pobresa en el transport? Pot aquesta qüestió incrementar-se en els pròxims anys? Des d’Ecoserveis estem fent tot el possible per a fer front a aquesta realitat. A través del projecte “Mobilitat Justa” (Mobilitat justa & Mobilitat justa II: Mobilitat sostenible contra les desigualtats) tenim l’objectiu d’estudiar i analitzar les desigualtats que existeixen en el sector del transport, per a promoure alternatives més sostenibles i justes.

**

[1] Comissió Europea (2019). https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langid=en&catid=1135&newsid=9764&furthernews=yes
[2] Eurostat (2019) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/14665254/ks-09-22-019-en-n.pdf/2edccd6a-c90d-e2ed-ccda-7e3419c7c271?t =1654253664613