Guia ràpida sobre els tràmits associats a la instal·lació elèctrica i la relació amb les distribuïdores d’electricitat

“Vull canviar la potència contractada i em demanen el butlletí. He sol·licitat el canvi de nom i la companyia em diuen que no puc fins que no revisi la instal·lació”…Què diu el Reglament exactament?

 Sovint rebem consultes d’usuaris sobre com procedir i relacionar-se amb les empreses distribuïdores d’electricitat a Catalunya així que aprofitem per aclarir alguns dubtes.

1. Què s’entén per tràmits de companyia i quina documentació s’ha d’aportar?

Són aquelles accions que cal fer per donar d’alta o modificar els contractes d’accés com, per exemple:

 • Nou subministrament: Certificat d’instal·lació i Document justificatiu de la tramitació d’instal·lacions de baixa tensió (el Document acreditatiu de la inscripció té la mateixa validesa).
 • Alta en segona ocupació o recuperació de CUPS sense increment de potència: No cal aportar cap document justificatiu del compliment de les condicions reglamentàries de la instal·lació.
 • Canvi de nom (traspàs o subrogació de contracte): No cal aportar cap document justificatiu de les condicions reglamentàries de seguretat de la instal·lació.
 • Augment de potència contractada:

Si la instal·lació té una antiguitat inferior o igual a 20 anys:

 • Si la potència resultant de l’augment és inferior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació no cal presentar cap document.
 • Si la potència resultant de l’augment és superior a la Potència Màxima Admissible de la instal·lació: Certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió.
 • Si és instal·lació amb memòria tècnica de disseny i la potència final resultant no supera en més d’un 50% la càrrega mínima regulada segons el tipus de local considerat ni els 20 kW, també es pot justificar amb un Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions Elèctriques (BRIE).

Si la instal·lació té una antiguitat superior a 20 anys: L’empresa distribuïdora ha de verificar la instal·lació. En el cas que aquesta verificació sigui desfavorable caldrà fer una adequació de la instal·lació, que s’ha de justificar amb un dels següents documents:

 • Instal·lacions de memòria tècnica de disseny amb potències màximes admissibles fins a 20 kW: Butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques.
 • Quan l’adequació doni lloc a una modificació de la instal·lació el document justificatiu serà el Certificat d’Instal·lació Elèctrica.
 • Resta d’instal·lacions: inspecció feta per un organisme de control.
 • Disminució de potència contractada: No cal aportar cap document justificatiu de condicions reglamentàries, llevat que la reducció de potència contractada exigeixi fer modificacions en la instal·lació, en aquest cas cal aportar el certificat d’instal·lació elèctrica de baixa tensió corresponent als canvis.
2. Quan s’ha d'adequar la instal·lació al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (RD 842/2002)?
 • Quan es faci una reforma important o es modifiqui l’ús de la instal·lació.
 • Si no es dóna cap d’aquests fets, no és necessari fer l’adequació.
3. Com s’acredita la seguretat d’una instal·lació ja inscrita?

El manteniment de les condicions de seguretat d’una instal·lació elèctrica ja inscrita es poden justificar:

 • Instal·lacions sotmeses a inspecció periòdica(No aplica per domèstic): Certificat d’inspecció periòdica amb resultat “favorable” i d’una antiguitat inferior a 5 anys.
 • Instal·lacions de potència màxima admissible <20kW i de Memòria Tècnica de Disseny (àmbit domèstic): Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions elèctriques (BRIE). No cal, per tant, el Certificat d’Instal·lacions Elèctriques (l’anomenat “butlletí elèctric).
 • Resta d’instal·lacions: Certificat d’inspecció amb resultat favorable i antiguitat inferior a l’any.
4. En cas d’accions que requereixin diversos tràmits: Regla del criteri més restrictiu

Especialment si hi ha un canvi d’ús en la instal·lació o una reforma d’importància on sí que s’haurà de presentar un certificat d’instal·lació.

5. No cal justificar les condicions de seguretat de la instal·lació elèctrica per canviar de comercialitzadora

Llevat que vingui acompanyat d’altres modificacions (canvi de potència contractada, canvi de titular, canvi d’ús, etc.).

6. El canvi de titular d’un subministrament no resta condicionat a la justificació de les condicions de seguretat

Quan sigui necessària aquesta justificació, s’hi podrà presentar en un termini màxim de dos mesos.

Recorda:

Tota aquesta informació està disponible a la Nota Aclaridora de la Generalitat de Catalunya.