Guia per entendre el cànon de l’aigua

El servei d’aigua es factura de forma diferent a cada municipi. Els conceptes inclosos a la factura poden ser variables en funció de la zona geogràfica on et trobis. A Catalunya n’hi ha un que és comú a tot arreu: el cànon de l’aigua.

Què és?

El cànon de l’aigua és un tribut que es paga a la factura de l’aigua i té una finalitat ecològica sobre l’ús de l’aigua. Aquest cànon s’aplica en funció de l’ús que es fa de l’aigua (domèstic, industrial o agrícola i ramader) i el recapta l’Agència Catalana de l’Aigua.

El cànon de l’aigua es cobra per trams en funció del volum d’aigua emprada. Està calculat per 3m³/persona/mes comptant que, de mitjana, hi ha 3 persones per habitatge. Això vol dir que mensualment el primer tram és de fins a 9m³ per llar, el segon de 10m³ a 15m³, el tercer de 16m³ a 18m³ i el quart de més de 18m³. Els preus de cada tram augmenten exponencialment i, per tant, com més aigua utilitzem, més cara la paguem.

Què passa si som més de 3 persones a casa?

Si a una llar hi viuen més de 3 persones es pot sol·licitar una ampliació de trams del cànon de l’aigua. Així, s’augmentarà el volum d’aigua de cada tram en 3m³/mes per cada persona extra que visqui a l’habitatge (les persones amb un grau de discapacitat superior al 75 % computen com dues persones). Si, per exemple, a una llar hi viuen 4 persones, el primer tram mensual no seran 9m³ sinó que en seran 12m³. Vegeu la taula següent per saber quin volum d’aigua pertoca per tram en funció del nombre de persones que viuen a la llar.

Persones per habitatge 1R TRAM 2N TRAM 3R TRAM 4R TRAM
0-3 Fins a 9 m3 De 10 a 15 m3 De 16 m3 a 18 m3 Més de 18 m3
4 Fins a 12 m3 De 13 a 20 m3 De 21 m3 a  24 m3 Més de 24 m3
5 Fins a 15 m3 De 16 a 25 m3 De 26 m3 a  30 m3 Més de 30 m3
6 Fins a 18 m3 De 19 a 30 m3 De 31 m3 a 36 m3 Més de 36 m3
7 Fins a 21 m3 De 22 a 35 m3 De 36 m3 a 42 m3 Més de 42 m3
n Fins a 3n m3 De 3n+1 a 5n m3 De 5n+1 a 6n m3 Més de 6n m3

I si hi ha persones en situació de vulnerabilitat?

Si una persona o unitat de convivència es troba en una situació de vulnerabilitat, té dret a que se li apliqui la tarifa social del cànon de l’aigua, una bonificació per reduir el valor d’aquest tribut amb la finalitat de garantir les necessitats bàsiques de les persones i famílies que ho necessiten.

La tarifa social de l’aigua es tracta d’un descompte del 100% del cost del cànon sempre i quan no es superi el primer tram. Així, si no es consumeix més aigua de la que pertoca pel primer tram del cànon aquest tribut costa 0€/m³. Si, en canvi, se supera el consum establert pel primer tram, el preu a pagar per l’aigua emprada dins de cadascun dels trams serà 50% més barat sobre la tarifa vigent, és a dir, el concepte del cànon de l’aigua es pagarà a meitat de preu.

Si vols saber si compleixes els requisits per sol·licitar la tarifa social de l’aigua consulta aquest enllaç de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Com es pot sol·licitar?

Les bonificacions tant per l’ampliació de trams com per a la tarifa social del cànon de l’aigua es poden sol·licitar presencialment a les oficines de l’Agència Catalana de l’Aigua o telemàticament a través dels següents enllaços: