Els contractes de rendiment energètic com a alternativa per a finançar projectes d’energia sostenible

Els Contractes de Rendiment Energètic (CRE) o Energy Performance Contracts (EPC) són un acord entre una Empresa de Serveis Energètics (ESE) i una entitat pública o empresa privada. Amb aquest tipus de contractes s’aconsegueix desplaçar part (o tot) el risc de la implementació de les mesures a la ESE, de manera que suposa un element addicional de confiança per a potencials impulsors de projectes d’energia sostenible tant al sector públic com al sector privat.

Es tracta d’un model relativament jove. El primer contracte ESE a Catalunya es va signar el 2011, i encara s’està consolidant. Encara hi ha molt desconeixement sobre les seves implicacions i també molta confusió sobre el que comporta. En aquest article volem aclarir els conceptes bàsics sobre aquest model de contractació pública que pot desbloquejar molts projectes d’energia sostenible que no s’estan tirant endavant per falta de finançament o per falta de confiança en els seus beneficis.

Què és el model ESE?

El model de les empreses de serveis energètics permet desplaçar el risc tècnic i econòmic o distribuir-lo entre l’impulsor del projecte i la ESE de la manera més transparent possible. Són empreses que ofereixen tant una solució tecnològica per a la implementació de les millores, com una solució financera. Així, les ESEs implementen les mesures d’eficiència i el cost d’aquesta inversió es cobreix gràcies als estalvis generats per les pròpies mesures implementades.

Si l’empresa o entitat pública impulsora no disposa del capital inicial per a la inversió, les ESE fan aquesta inversió inicial, i el client li retorna en base a un percentatge dels estalvis aconseguits, o en base a una quota mensual (depenent de les condicions que s’estableixin al contracte).

Si l’empresa o entitat pública fa la inversió inicial, l’ESE igualment garanteix al client que, amb les mesures que ells implementaran, recuperarà la inversió en el temps establert en el contracte gràcies als estalvis generats.

Així doncs, les ESE permeten mitigar el risc tècnic i financer quan una entitat pública o privada vol implementar un projecte d’energia sostenible.

Com és un Contracte de Rendiment Energètic (CRE)?

Segons els interessos de les parts implicades, poden utilitzar-se diversos models de contracte. A grans trets, els elements bàsics que es definiran al contracte tenen a veure amb:

  • La garantia d’estalvi:
    • L’ESE pot garantir al client el 100% els estalvis estimats en la primera fase del contracte i, si no els aconsegueix (tret que la causa sigui totalment externa a l’ESE i no prevista al contracte), es penalitzarà a l’ESE la part proporcional en la seva quota.
    • L’ESE també pot garantir uns estalvis orientatius, i definir en el contracte que aquests estalvis es compartiran entre l’ESE i el client. D’aquesta manera, la quota de l’ESE anirà en funció dels estalvis reals aconseguits i, si hi hagués pèrdues o una disminució dels estalvis estimats, es comparteixen amb el client.
  • Serveis prestats: el contracte pot incloure des de l’auditoria inicial fins a la implementació i el manteniment de les mesures implementades, o inclús el subministrament d’energia. D’aquesta manera, els CRE representen també una font de millora continua, amb l’afegit que l’empresa que fa la gestió del servei té incentius addicionals per aconseguir estalvis energètics durant tot el contracte.
  • Garanties: en el contracte es poden incloure clàusules referents a les garanties tècniques de l’equipament instal·lat.

La duració del contracte anirà en funció de la capacitat de retorn de la inversió a través de l’estalvi generat.

Avantatges del model ESE
Per al client

•    Transfereix el risc (o part) a una empresa especialitzada

•    Pot fer previsió de costos en subministraments

•    Servei integral de gestió energètica

•    Pot desbloquejar projectes parats per falta de finançament

•    Permet modernitzar instal·lacions

•    Estalvi en la factura

•    Permet incorporar la sostenibilitat

Per a l’ESE

•    Incorporació de nous clients

•    Més facilitat per trobar finançament de tercers, si cal

•    Nova línia de mercat que pot reforçar les existents

•    Fidelització clients

Contractes de Rendiment Energètic en l’Administració Pública

En el món privat, quan els contractes són entre una ESE i una empresa privada, les clàusules es defineixen en funció de cada cas sense restriccions legals.

En canvi, tota administració pública ha de complir amb els principis d’estabilitat pressupostaria, de sostenibilitat financera, i de regla de despesa, i sovint les inversions en eficiència energètica i energies renovables s’han considerat de la mateixa manera que altres inversions, suposant un increment de la despesa pública.

No obstant, el maig de 2018, Eurostat i el Banc Europeu d’Inversions (BEI) van elaborar una guia per tal d’ajudar a les administracions públiques a elaborar Contractes de Rendiment Energètic sense que aquests computin com a deute per a l’administració. La primera condició és que es consideri a l’empresa contractada el propietari econòmic dels béns i les mesures implementades. Així, el contracte transferirà el risc a la ESE, però també la recompensa. S’ha d’establir un principi de proporcionalitat: les quotes que rebi la ESE han d’estar relacionades de forma proporcional als estalvis aconseguits. A més a més, s’ha d’analitzar per a cada clàusula si això tindrà un impacte en la consideració del deute per a l’administració pública.

En el supòsit que es compleixin els criteris definits a la guia, l’Administració Pública podrà incloure comptablement la despesa relacionada amb les quotes de l’ESE al pressupost de despeses (capítol 2), sense que computi com a despesa de deute públic.

La guia elaborada per Eurostat i el BEI es pot descarregar al següent enllaç: http://www.eib.org/en/infocentre/publications/all/guide-to-statistical-treatment-of-epc.htm

Així doncs, aquest tipus de contractes poden desbloquejar projectes que actualment estaven bloquejats a l’administració pública per falta de capital inicial, o bé per incapacitat d’assumir més endeutament.

A Catalunya, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) ja ha desenvolupat un model de contracte de rendiment energètic amb estalvis garantits, integrant algunes millores respecte al model que va desenvolupar l’IDAE al 2011. Per exemple, s’allarga a 12 el nombre d’anys que pot durar el contracte. Això fa més fàcil garantir que l’ESE recuperi la inversió durant el temps del contracte i, per tant, serà més atractiu per aquest tipus d’empreses.

Amb el marc actual els CRE suposen una oportunitat molt bona per afavorir les inversions en projectes d’energia sostenible, tant des del sector públic com el sector privat.

Si ets una entitat pública o privada i vols aprendre més sobre com finançar projectes d’energia sostenible, contacta amb nosaltres a info@ecoserveis.net.

Tags: