Educació, canvi climàtic I hàbits de consum

El canvi climàtic és un fenomen complex, per entendre’l cal tractar-lo des d’una perspectiva interdisciplinar. La lluita contra el canvi climàtic precisa de canvis en els hàbits de consum, i per tant un bon punt de partida és incorporar-ho al currículum escolar. Es pot explicar des d’una perspectiva històrica, des de les ciències socials, l’economia i fins i tot des de la filosofia, i evidentment a les classes de ciències.

Breu història de les causes del canvi climàtic

La concentració atmosfèrica de CO2 ha augmentat considerablement durant el segle XX, principalment als últims 50 anys. Abans de la Revolució Industrial, la concentració de CO2 era de 280 ppm i actualment és a prop de 400 ppm. El clima de la Terra canvia amb el temps, depenent de molts processos naturals: l’activitat volcànica, canvis en l’òrbita al voltant del Sol, canvis en l’activitat solar, etc. Però la temperatura mitjana de la Terra ha augmentat més ràpid des de la revolució industrial. Això fa que l’augment de CO2 s’atribueixi principalment a l’acció humana derivada de la crema de combustibles fòssils (carbó, petroli i gas natural).

La Revolució Industrial va comportar la mecanització de la indústria, l’expansió del mercat a través de nous i millors mitjans de transport i el conseqüent desenvolupament del ferrocarril i d’innovacions tecnològiques que afavorien un augment de la producció. L’agricultura es va veure beneficiada per aquests avenços tecnològics, però això va comportar un èxode rural cap a les ciutats. Tots aquests canvis tecnològics precisaven de l’ús d’uns combustibles fòssils que han produït un augment dràstic de les emissions de CO2. La  substitució de la força humana o animal per energia fòssil va significar una davallada del preu de les mercaderies, un augment del consum de recursos energètics, i de la generació de residus.

Avui en dia, aquest impacte és cada vegada més tangible i les seves conseqüències més greus, cal passar a l’acció tant individual com col·lectivament, i canviar el nostre comportament abans que el canvi climàtic causi danys irreversibles que afectin directament a les nostres vides. Això implica, entre d’altres coses, una reducció del consum i una cultura basada més en la reutilització, reparació i reciclatge.

Aquesta nova forma de produir va comportar en molts aspectes confort i benestar social, però també va significar un canvi cap a una societat basada en el consum. Aquests nous hàbits de consum han tingut una gran repercussió en el medi ambient i en el clima, ja que cada producte té un procés productiu al darrere que comporta una despesa d’energia associada, sovint provinent de combustibles fòssils. De vegades no som prou conscients d’aquest fet quan comprem productes nous, en comptes de reutilitzar o reciclar, reduint així els residus produïts.