SENDER Sustainable Consumer Engagement and Demand Response

Nom del projecte: SENDER Sustainable Consumer Engagement and Demand Response
01/10/2020 - 30/09/2024
Pressupost total: Pressupost destinat a Ecoserveis: 273.750€. Pressupost total: 6.759.618,69 €, dels quals 5.836.574,96€ de contribució de la UE || H2020 Programme
Beneficiaris:
  • Ciutadania
  • DSO
  • Empreses de serveis públics, ESE
  • Instal·ladors
  • Entitats públiques
Xarxes socials :

Descripció

A mesura que la UE avança cap a l’energia sostenible, la cocreació és el futur del mercat de serveis energètics. Això comporta un canvi en l’equilibri de potència, convertint els clients en una nova generació de col·laboradors i situant-los al centre del sector energètic. El projecte SENDER desenvoluparà aplicacions de serveis energètics per a una resposta proactiva a la demanda (DR), comoditat domòtica i mecanismes de seguretat. Mitjançant la participació dels clients en un procés de cocreació, el projecte canviarà la DR d’un enfocament reactiu a un proactiu. Les dades dels consumidors es recopilaran i processaran per identificar patrons de consum típics, reflectint-los mitjançant bessons digitals (DT) basats en tecnologies d’intel·ligència artificial i agregar les característiques de l’oferta / demanda dels DT.

Participació d'Ecoserveis

Ecoserveis contribuirà a l’especificació d’un sistema proactiu de resposta a la demanda treballant en la definició de les estratègies de participació del consumidor (WP3). A més, Ecoserveis també s’encarregarà de la coordinació de la implementació, treballant en el compromís dels consumidors als pilots, supervisant la instal·lació d’equips, la demostració i el seguiment, i a més, supervisarà l’anàlisi dels resultats (WP7).

Objectius

L’objectiu general de SENDER és desenvolupar i provar la propera generació d’aplicacions de serveis energètics per a la resposta a la demanda, la domòtica i la comoditat. El projecte situarà els consumidors al centre del mercat energètic, involucrant-los en un procés de cocreació amb altres actors del domini energètic durant l’especificació de mecanismes de DR actius per atendre la incentivació a llarg termini dels consumidors.

En aquesta línia, els resultats del projecte:

  • Augmentaran l’eficiència / capacitat d’allotjament de les xarxes de distribució millorant la qualitat de les previsions de càrrega i proporcionant accés a la flexibilitat de càrrega, cosa que permetrà millorar l’estabilitat de freqüència, la gestió de la congestió i una major integració de les energies renovables. A més, la participació en mercats de poder d’equilibri / reguladors proporcionarà l’obtenció d’ingressos pel potencial de flexibilitat.
  • Canviaran la resposta de la demanda d’un enfocament reactiu a un proactiu.
  • Recopilaran i processaran dades de consumidors per identificar patrons de consum típics i crearan bessons digitals (DT) basats en tecnologies d’intel·ligència artificial i agregaran les característiques d’oferta / demanda de TD.
  • Permetran la interoperabilitat amb sistemes heretats i aplicacions de tercers.

Projectes relacionats

Consorcio

Abast del projecte