CO-SUSTAIN

Nom del projecte: CO-SUSTAIN
01/01/2024 - 31/12/2026
Pressupost total: 2.774.250,00€ totals dels quals 325.562,50€ destinats a Ecoserveis - Horizon Europe RIA – Research and Innovation Action
Beneficiaris:
  • Investigadors/res en ciències polítiques
  • Responsables de polítiques públiques en l’àmbit de l’acció climàtica
  • Autoritats locals
  • Ciutadania
Xarxes socials :

Descripció

CO-SUSTAIN es centra en fomentar la participació política innovadora i no institucional per accelerar l’acció climàtica. Els objectius claus són definir i co-crear nous camins democràtics, donar eines  a responsables de polítiques locals per donar suport a formes diverses de participació política, i apoderar la ciutadania per fer accions significatives cap a una transició sostenible.

Les democràcies s’enfronten a reptes per establir accions contra el canvi climàtic. Per exemple, en moltes democràcies la presa de decisions tendeix a estar esbiaixada cap el curt termini, es prioritzen interessos específics sobre l’interès públic, i els mecanismes de rendició de comptes son febles. Inclús si s’implementen amb èxit, les polítiques climàtiques poden ser incompletes o tenir efectes negatius. Per exemple, algunes poden provocar la pèrdua de llocs de treball, i/o  generar noves vulnerabilitats, desigualtats i injustícies. La participació ciutadana representa una oportunitat per abordar els actuals reptes sòcio-ambientals de manera més democràtica.

En les democràcies occidentals la participació no institucional ha anat augmentant. La participació no institucional per a la transició climàtica sovint crea espais per incubar idees alternatives i noves formes de participació política. Apoderar i donar suport a aquestes formes de participació política provocarà canvis radicals i necessaris per accelerar una transició climàtica democràtica. Les noves vies de participació democràtica que estudia CO-SUSTAIN permetran que les institucions locals donin suport a diverses i noves formes de participació política, i així apoderar  a la ciutadania per actuar en pro d’una transició sostenible.

Per desenvolupar una millor comprensió de les diverses formes d’acció i participació vinculada als imperatius ambientals, polítics i socials, CO-SUSTAIN estudiarà 18 exemples històrics d’implicació, compromís cívic, participació política formal i activisme a 6 països europeus (Àustria, Espanya, Estònia, Finlàndia, Itàlia i Polònia). CO-SUSTAIN, basant-se en les teories de la democràcia deliberativa, la transició sostenible i l’acció col·lectiva, emprarà diverses metodologies qualitatives com l’anàlisi contextual i textual, l’etnografia institucional i el mapeig de sistemes per entendre les dinàmiques de la participació i la seva gestió, oferint així bones pràctiques per fomentar i donar suport a la participació i a l’acció pel canvi climàtic.

Les bones pràctiques serviran per co-crear amb una metodologia deliberativa solucions en 4 casos d’estudi, un per a cada forma de participació política. Els resultats de les deliberacions serviran per formular recomanacions sobre polítiques climàtiques més democràtiques a Europa.

Participació d'Ecoserveis

Ecoserveis és soci del projecte, líder de 3 exemples històrics i d’un cas d’estudi a Espanya. Aquest cas d’estudi treballarà estratègies per crear oportunitats per a les persones en en el marc de les comunitats energètiques, i en igualtat de gènere. Ecoserveis també liderarà l’anàlisi i les recomanacions polítiques que se’n derivin de la recerca.

 

Objectius

L’objectiu principal és definir i co-crear noves vies democràtiques que permetin als responsables polítics locals donar suport a noves i diverses formes de participació política i capacitar la ciutadania perquè actuï per una transició sostenible. Aquest objectiu principal es recolza en 4 objectius específics:

  1. Millorar la capacitat de la governança democràtica per abordar reptes complexos i a llarg termini
  2. Millorar la capacitat de la governança democràtica per mobilitzar i involucrar la ciutadania a través de la participació
  3. Millorar la formulació de polítiques publiques mitjançant recomanacions per abordar l’imperatiu climàtic de manera democràtica
  4. Fomentar la cooperació internacional mitjançant una millor comprensió dels reptes supranacionals de la crisi climàtica.

Projectes relacionats

Col·laboradors/socis