Conceptes vinculats a la Pobresa Energètica

Per als amants del món visual i mapes de conceptes, poder representar de manera gràfica és una gran oportunitat per a obtenir informació rellevant. Gràcies a la plataforma d’articles acadèmics Scopus i el programa Gephi, hem pogut visualitzar els conceptes relacionats a la Pobresa Energètica (PE) en articles acadèmics publicats a l’Estat espanyol. Visualitzar de forma gràfica la relació dels conceptes vinculats a pobresa energètica ens permet, com a mínim, dues coses: (1) veure a què se li dóna importància quan parlem de pobresa energètica i (2) conèixer quins conceptes estan lligats entre ells.

El programa Gephi separa els conceptes segons la seva afinitat (quants cops surten i si surten junts en els mateixos abstracts). Els colors representen comunitats de conceptes (conceptes més connectats) i la distància també té a veure amb la connexió entre conceptes específics dins de cada comunitat. Els cercles més grans representen els conceptes que apareixen més vegades i el gruix de les línies en representa la connexió.

Tal i com mostra el mapa, hi ha 7 grups de conceptes dels quals en destaquen 3. Aquí mirem de veure’n la vinculació en cada grup i en fem una anàlisi molt breu que el lector sempre pot ampliar.

I. Grups de conceptes

Grup salut i pobresa (rosa): els conceptes més lligats a la PE en articles acadèmics a Espanya estan vinculats a la salut i la pobresa en general. Aquest grup inclou cases en situació de vulnerabilitat (vulnerable households), confort tèrmic (thermal comfort) o ingressos mínims (minimum income) així com salut (health) i pobresa (poverty).

Grup habitatge (verd fluix): un segon grup estaria vinculat a les llars i la seva eficiència. En aquest grup trobem conceptes relacionats amb l’habitatge social (social housing), rehabilitació d’edificis (building refurnishment) o eficiència energètica (energy efficiency).

Grup accés a l’energia (blau fluix): aquest grup és força heterogeni ja que inclou conceptes tant diversos com vulnerabilitat energètica (energy vulnerability) o política energètica (energy policy). De totes maneres, giren al voltant d’assegurar tant de manera econòmica com a nivell de salut l’accés a l’energia vinculat a l’ús de polítiques. Segurament el concepte que millor engloba el grup és el de seguretat en subministrament d’energia (security on energy supply). D’aquest grup també és interessant destacar el vincle amb aspectes geogràfics com adaptació a escala urbana (retrofitting urban scale) o la utilització de sistemes d’informació geogràfica (Geographic Information Systems).

Desprès d’aquests tres grans grups tenim 4 de més petits que no resulten tan fàcils de categoritzar. El de color verd fosc engloba conceptes més tècnics, vinculats a les energies renovables (renewal energies), tarifes socials (social tariffs) i l’electricitat (electricity) (grup tècnic). En fúcsia trobem un grup més encarat a la part de governança però hi ha massa pocs conceptes vinculats com per poder dir que és un grup gran de conceptes. En taronja, el concepte Espanya (Spain) apareix vinculat a l’estoc d’habitatge (housing stock) i habitatges amb baixos ingressos (low income households). Igual que amb el cas del grup governança, aquest té massa pocs conceptes i massa dispersos com per atrevir-nos a posar-li un concepte que els englobi però el que si veiem és que son els conceptes més lligats a Espanya (Spain). Finalment, en color marró hi ha un grup separat que correspon a conceptes que apareixen repetidament en els articles acadèmics analitzats però no tenen un vincle directe amb el concepte Pobresa Energètica (Energy Poverty) o Espanya (Spain).

II. Què volem destacar?

En primer lloc és interessant veure que el concepte més vinculat a Pobresa Energètica (energy poverty) és habitatge social (social housing) i que els conceptes més grans (que apareixen més vegades) són, a part d’habitatge social, eficiència energètica (energy efficiency), confort tèrmic (thermal confort) i vulnerabilitat energètica (energy vulnerability). Així, un pot argumentar que el concepte de PE a Espanya és un repte més social que tècnic. De fet, com s’ha vist en els grups, la part tècnica apareix molt poc en els conceptes i on més està representat és en el grup verd fosc on apareixen termes com energies renovables o electricitat o en el verd clar on hi ha eficiència energètica o rehabilitació d’edificis (building retrofit). També és especialment destacable la connexió entre els termes pobresa energètica, habitatge social i confort tèrmic i que lligat a aquests tres conceptes també hi ha el d’eficiència energètica.

Per aquelles persones que treballen en el camp de la pobresa energètica això no representa cap gran descobriment, però si pensem en la definició de pobresa energètica que inclou tres grans termes: (1) els ingressos dels usuaris, (2) el consum a la llar – que depèn de l’estat de la llar, l’eficiència dels aparells i les condicions climàtiques on aquest es troba – i (3) el preu de l’energia, que depèn de l’Estat i de les companyies elèctriques (les tecnologies utilitzades per produir-la i el marge de benefici que puguin tenir), veurem que només certes parts estan contemplades en l’anàlisi de la pobresa energètica.

Així, el que volem remarcar és que no només és important tenir en compte a què se li dóna importància sinó a què no se li dóna. En el món acadèmic (si més no), podríem argumentar que es posa l’èmfasi en les conseqüències de la pobresa energètica i no en les causes. En altres paraules, el concepte està relacionat a les solucions i no als problemes. Termes com el preu de l’energia, companyies energètiques, transició energètica o canvi climàtic no apareixen. Anàlisis com aquestes ens poden ajudar a pensar i veure on se centren els estudis.

Però també es pot remarcar que aquesta és una de les possibles interpretacions i que cadascú pot fer la seva. Per això deixem el mapa, perquè el pugueu veure, analitzar, fer la vostra anàlisi i treure les vostres pròpies conclusions.

Tags: