Entren en vigor els canvis de la CNMC en la facturació elèctrica

A partir de l’1 de juny d’aquest any s’estableix una nova metodologia de facturació en els peatges i els càrrecs de les factures d’electricitat. Així doncs, tots els usuaris domèstics passarem a tenir una discriminació horària en tres períodes pel que fa als peatges i els càrrecs de la factura d’electricitat, tal i com reflexa el BOE a la circular de la Comissió Nacional de Mercats i Competència (CNMC).

Quins són els canvis més importants?

Una part del preu que paguem per la energia es retribueix a les empreses encarregades del transport i la distribució i a altres conceptes relacionats amb l’electricitat com el dèficit de tarifa, retribució a la generació renovable i eficient o els costos dels territoris no peninsulars. El percentatge que els pertoca es calcula segons el que s’anomena peatges d’accés i càrrecs. Fins ara, a nivell domèstic, a la major part dels clients se’ls aplicava el peatge 2.0A, que correspon a un preu aproximadament igual durant totes les hores del dia. D’altres, en canvi, tenien el peatge 2.0DHA o 2.0DHS, especificat per a contractes amb tarifa de Discriminació Horària (d’aquí les sigles DHA).

Ara bé, a partir de l’1 de juny s’estableixen aquestes tres modalitats d’accés s’uneixen en una de sola que s’anomena 2.0DT i que té dos termes de potència contractada i tres termes per l’energia utilitzada al sector domèstic, depenent del dia de la setmana i de les hores del dia. Amb aquesta nova distribució els dies feiners (de dilluns a divendres) tindran 6 franges horàries diferents, mentre que els diumenges i festius tindran tot el dia el mateix. Portar el control de quines hores del dia surt més car o més barat l’ús de l’energia serà tot un repte.

Així doncs, en el terme d’energia hi haurà 3 períodes horaris, de més a car a més barat: Pic (P1), Pla (P2) i Vall (P3).

La distribució horària serà la següent:

La potència contractada també tindrà un preu diferent segons les hores del dia, però en aquest cas serà amb només dos períodes, un més car corresponent a les hores del P1 i P2 del terme d’energia i un més barat corresponent a les hores del P3.

Caldrà fer algun tràmit addicional?

No. Les noves tarifes es començaran a aplicar a partir de l’1 de juny de forma automàtica en totes les comercialitzadores.

Tot i així, i donat que als usuaris domèstics se’ns facturaran dos termes de potència, podrem optar per tenir dues potències contractades diferents. Per tant, serà interessant saber en quin moment del dia usem els aparells de la llar de més potència i poder adaptar la potència contractada a aquestes hores.

Quins seran els preus de cada període i del terme de potència?

Els preus que corresponen a cada peatge d’accés i càrrec (tant de potència com d’energia) per a cada període horari son els que es mostren a continuació:.

Període Potència (€/kW/any) Energia (€/kWh)
P1 – Pic 30,6727 0,133118
P2 – Pla 0,041772
P3 – Vall 1,42436 0,006001

Però atenció, els peatges i els càrrecs representaran al voltant d’un 40% de la factura. Així doncs, a aquests preus caldrà afegir els marges de comercialització, el cost de l’energia, l’impost elèctric i l’IVA.

I jo, què pagaré a la factura?

Tots aquests canvis corresponen als peatges d’accés i càrrecs que paga la comercialitzadora a la distribuïdora, però això no vol dir que la teva tarifa es regeixi per aquests horaris. En el cas del mercat regulat sí que serà així, però al mercat lliure poden oferir altres tipus de tarifes que segueixin uns períodes horaris diferents.

A més a més, al mercat regulat el cost de l’energia és variable. Per saber què pagaràs pots consultar aquí cada dia a les 20h del vespre els preus de cada hora del dia següent.

Què puc fer per estalviar costos?

Per estalviar diners en aquesta nova modalitat de facturació, pots seguir aquestes recomanacions:

  • Utilitzar l’energia en els períodes vall i pla, però evitar l’ús intensiu en el període pic ja que és considerablement més car.
  • Contractar les potències ajustades a les teves necessitats. Si estàs al mercat regulat t’ho posen fàcil, ja que a cada factura s’indicarà el màxim de potència al que has arribat els mesos anteriors. Durant 1 any, tindràs l’opció de fer dos canvis de potència de manera gratuïta.
  • Si tens radiadors elèctrics que funcionin amb acumulació de l’escalfor aprofita la nit per carregar-los. I si tens un termoelèctric per l’aigua calenta també pots encendre’l només a les franges horàries més econòmiques.
  • Recorda que tot el cap de setmana és en horària vall! Serà un bon moment per cuinar per a la setmana o fer la bugada.
Més informació

Metodologia de càlcul dels peatges i càrrecs.

Costos dels peatges d’accés.

Costos dels càrrecs.

Model factura electricitat en mercat regulat.