Bombones de butà i pobresa energètica

Els preus de l’energia que segueixen augmenten i cada cop hi ha més gent amb dificultats per fer front a les factures de gas i electricitat. Moltes famílies ha optat per donar-se de baixa del servei de gas natural i adquirir bombes de butà. La diferència entre ambdues opcions és que el contracte de gas canalitzat implica costos fixos com el lloguer del comptador (unos 16 € / any), o el terme fixe (entre 70 € i 140 € / any considerant els impostos), mentre que el butà no, per la qual cosa l’estalvi immediat és considerable. Tanmateix, el butà tampoc es lliura de les pujades i, en els últims 5 anys, el preu s’ha incrementat més d’un 60%.

Des del 18 de maig del 2021, la bombona de 12,5 Kg. té un preu regulat de 14,85€ (segons la Resolució del 12 de enero de 2021, de la Direcció General de Política Energètiques i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d’impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos de gasos liquats del petroli com a carburant. El preu indicat inclou impostos i transport).

No totes les bombones tenen preu regulat. Les bombones de butà es venen en diferents formats i únicament la bombona de 12,5 Kg. té un preu regulat. La resta, com la de 35 Kg. o les de 6 Kg. no el té, la qual cosa permet a cada empresa establir-ne el preu lliurement. Addicionalment, ja que els repartidors poden portar bombones de diferents marques, cal observar bé el que comprem i a quin preu.

Consideracions tècniques abans de recomanar l’ús del butà a la llar

Abans de decidir-te a substituir el gas natural per butà o bé recomanar-ne el canvi a alguna persona en situació de pobresa o vulnerabilitat energètica, tingues en compte els següents punts:

  • La instal·lació l’ha de fer una empresa instal·ladora de gas.
  • No es poden instal·lar bombones en habitatges o locals que tinguin una planta per sota del nivell del terra (soterranis o semisoterranis), en caixes d’escales ni a passadissos, salvat expressa autorització de l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma.
  • Si les bombones estan instal·lades a l’exterior (terrasses, balcons, patis, etc.) i els aparells de consum són a l’interior, la instal·lació ha d’estar proveïda, a l’interior de l’habitatge, d’una clau general de tallament de gas fàcilment accessible.
  • Tots els envasos amb vàlvula de seguretat s’han de col·locar sempre en posició vertical.
  • Els armaris per situar les ampolles han de tenir, en la seva base, obertures de ventilació permanent.
Consideracions ambientals abans de recomanar l’ús de butà a les llars

Hem llegit i escoltat els avantatges econòmics del butà davant d’altres fonts d’energia, però també és important identificar altres paràmetres que no beneficien al confort de l’usuari de butà.

  • Diòxid de carboni: en la combustió de gas butà es produeix CO2, un gas que és tòxic en grans concentracions. Es recomana no romandre en espais que superin els 2.000 ppm de CO2. L’ús de butà en espais tancats amb poca ventilació incrementa aquests valors considerablement. En el gràfic et mostrem un cas real que vam monitoritzar i que, a causa de l‘ús de butà i la poca ventilació, els valors arribaven als 9.000 ppm de CO2.
  • Humitat: la humitat també afecta l’habitabilitat de l’habitatge. Es recomana que aquesta es situï entre el 30 % – 70 %. Com que la crema de butà aporta força aigua a l’ambient, entre 400 i 700 g / kg. , un ús continuat pot aconseguir l’efecte contrari: tenir més sensació de fred.

Per tant, cal avaluar correctament cada situació abans de recomanar el butà com a forma d’escalfar l’habitatge ja que, de vegades, els estalvis es mengen les tovalles.

Revisions periòdiques del butà 
  • No és obligatori tenir un contracte de manteniment. La revisió periòdica de les instal·lacions fixes de gas butà (per a estufes no cal) s’ha de fer cada 5 anys i és el titular el responsable de sol·licitar a una empresa inscrita al RASIC (Registre d’Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya) i assegurar-se del preu que pagarà.
  • Quan l’instal·lador autoritzat hagi realitzat la revisió, lliurarà un certificat de revisió que s’ha de conservar.