Barcelona ja podria ser autosuficient energèticament

L’anomenat decret de l’autoconsum elèctric sembla haver bloquejat les energies renovables a l’Estat espanyol. Tot i representar un obstacle per a la descentralització energètica de l’Estat i l’extensió de les energies renovables, només afecta a instal·lacions fotovoltaiques de 10 o més kW de potència i, en cap cas, a instal·lacions d’energia solar tèrmica. Amb aquesta premissa, el projecte europeu Meteo-Renovables, aporta dades que demostra que, tot i la llei, Barcelona té irradiació solar suficient per generar tota l’electricitat que requereixen els seus veïns i perquè 9 de cada 10 barcelonins tinguin aigua calenta de manera gratuïta.

Els barcelonins podrien generar un 135% de l’electricitat que necessiten per viure si tinguessin una instal·lació solar fotovoltaica al terrat. Aquesta és una de les conclusions que extrau Meteo-Renovables (https://ecoserveis.net/meteo-renovables/) –un projecte finançat per la Comissió Europea que mostra l’energia eòlica, la solar tèrmica i la solar fotovoltaica que pot produir-se a Europa- basant-se amb les dades meteorològiques reals del 2013, 2014 i 2015. El projecte apunta també que els habitants de la ciutat comtal podrien haver escalfat un 89% de la seva aigua calenta només amb la calor procedent del Sol.

Una generació elèctrica descentralitzada

El clima mediterrani, la densificació de població i la compactació de serveis facilita que Barcelona tingui un consum moderat destinat a la calefacció i a la climatització. Tot i que la ciutat tingui uns consums baixos, la popularització de les energies renovables no és majoritari. Tanmateix i amb l’objectiu de promocionar els recursos locals renovables, l’Ajuntament de Barcelona ha posat en marxa durant el 2015 el Mapa de Recursos Energètics, a través del qual es facilita informació sobre el potencial de generació energètica fent ús de la coberta dels edificis de la ciutat i unes estimacions respecte a l’estalvi energètic que suposa. D’una manera similar, Meteo-Renovables –un projecte europeu finançat pel programa europeu Intelligent Energy Europe i l’Ajuntament de Barcelona- analitza el percentatge que podria haver cobert una família de Barcelona.

gràfic1. Consum i producció fotovoltaica d’una instal·lació tipus de Barcelona en kWh

Com mostra el gràfic 1 si cada família situés una instal·lació de 3 kW al terrat de casa seva, podrien cobrir totalment les seves necessitats elèctriques durant tot l’any (excepte el desembre i gener de 2013 i novembre i desembre de 2014).

Analitzant el percentatge a cobrir durant el període (octubre 2013 – novembre 2014):

gràfic2. Percentatge de demanda elèctrica per família coberta amb energia solar fotovoltaica.

Observem com les dades meteorològiques indiquen que cada vegada Barcelona té un major potencial de generació d’energia solar fotovoltaica. En el gràfic 2 però, també es pot observar com durant els darrers 28 mesos, en 24 ocasions les famílies podrien haver cobert més del 100% de la seva demanda elèctrica amb panells fotovoltaics.

La calor de la gent

L’any 1999 l’aprovació de l’Ordenança Solar Tèrmica va posicionar Barcelona com una ciutat pionera en la instal·lació i explotació de sistemes renovables en entorn urbà. L’exemple de Barcelona van seguir-lo mica en mica moltes ciutats d’arreu. Tot i la longeva normativa, el cert és que la solar tèrmica no gaudeix del seu moment de més esplendor a la ciutat. La reducció dels habitatges de nova construcció, les reduïdes ajudes per a la rehabilitació energètica d’habitatges i el deteriorament de les plaques primerenques han minvat l’impuls de la termosolar.

L’elevat preu de l’electricitat i l’augment de la precarietat energètica sembla però que haurien de servir perquè el consistori recuperés la vella idea que els veïns es poguessin proporcionar ells mateixos la seva pròpia aigua calenta.

En aquest sentit, Meteo-Renovables avalua el potencial de les instal·lacions d’energia solar tèrmica a la ciutat. En aquest cas, prediu –seguint les dades d’irradiació solar- el percentatge d’aigua calenta a 60ºC que es podria proporcionar amb instal·lacions de 4m2 de superfície, un dipòsit de 200 litres i 30 litres de consum per persona i dia.

gràfic 3. Percentatge de demanda tèrmica coberta amb energia solar tèrmica

I és que com mostra el gràfic 3, tots els mesos la generació d’aigua calenta ha superat el 60%, arribant, en 8 ocasions durant els darrers 28 mesos, a nivells superiors al 100%. S’observa a més, una lleugera tendència a l’alça, cosa que suposa un potencial creixent de l’energia solar tèrmica a Barcelona.

gràfic 4. Consum i producció tèrmica mitjana d’una instal·lació tipus de Barcelona en kWh.

Tags: